Input:

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte od roku 2020

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.37 Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., mení aj § 55f ods. 1. Jedná sa však len o legislatívno - technickú úpravu, kde sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky”. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020.

Konkrétne vo vete platiteľ registrovaný podľa § 4 alebo § 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu Finančnej správy. Pričom žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ registrovaný podľa § 4 príslušného zákona podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, elektronickú adresu žiadateľa, opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu, obdobie jedného kalendárneho roka a menej, na ktoré sa žiadosť vzťahuje, vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienku, že nedodal tovar ani službu v tuzemsku, pričom výnimky sú uvedené v § 55a ods. 2 písm. c) zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ďalej identifikačné číslo pre daň žiadateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v inom členskom štáte, ako aj údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC). Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať aj údaje z každej faktúry o


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: