Input:

Vrátenie dane z elektriny v roku 2020

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11 Vrátenie dane z elektriny v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov preukázateľne zdanenou elektrinou je elektrina, ktorej zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene elektriny, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu. Preukázateľne spotrebované množstvo elektriny na účely oslobodené od dane je množstvo elektriny odmerané určeným meradlom, ktoré sa nachádza na mieste odsúhlasenom colným úradom a ktoré je opatrené na daňové účely uzáverou colného úradu. V odôvodnených prípadoch môže colný úrad povoliť, na základe žiadosti osoby, spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane aj iným spôsobom.

Vrátenie dane je možné z preukázateľne zdanenej elektriny na daňovom území oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, ktorý nemá samostatné odberné miesto, ak takú elektrinu preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane. Ako aj platiteľovi dane z elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie, ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane a to vyrobenú z obnoviteľného zdroja – ak ide o výrobu elektriny v solárnom zariadení, vo veternej elektrárni, v zariadení na využitie geotermálnej energie, vo vodnej elektrárni, ako aj v zariadení na využitie biomasy alebo výrobku vyrobeného z biomasy a ktorý sa preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež platiteľovi dane z elektriny, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ktorý ju vyrobil oslobodenú od dane v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, a ktorý sa preukáže potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Takéto vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom vznikol osobe nárok na vrátenie dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má niektorý z určených dokladov. A to doklad potvrdzujúci nadobudnutie preukázateľne zdanenej elektriny za cenu s daňou a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene elektriny, alebo žiadosť osoby o spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane iným spôsobom ako určeným meradlom, alebo záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a doklady preukazujúce dátum uvedenia zariadenia do prevádzky a spôsob odpisovania tohto zariadenia. Ak nemá takýto doklad nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.

Ak je žiadateľom o vrátenie dane oprávnený spotrebiteľ elektriny, ktorý platí za dodané množstvo elektriny formou preddavkovej platby, vrátenie dane si uplatní v lehote štyroch rokov od skončenia zúčtovacieho obdobia, pričom daňové priznanie alebo dodatočné daňové


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: