dnes je 11.5.2021

Input:

Zavedenie školského zberu odpadov s účinnosťou od 1.7.2020

5.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.99 Zavedenie školského zberu odpadov s účinnosťou od 1.7.2020

Ing. Juraj Poništ

Jednou zo zmien zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2020 bude školský zber odpadov. Ten nebol v pôvodnom zákone zakotvený priamo.

Podľa súčasného zákona o odpadoch možno školské zariadenia definovať ako držiteľa odpadu. Automaticky sa tým pádom na školu vzťahuje § 14 NZO zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu (v našom prípade škola) je podľa § 14 ods. 1 NZO povinný:

  • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

  • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

Tento § 14 NZO však nedefinuje, dokedy sú školy povinné túto povinnosť splniť. Nekonkretizuje ani príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému má tieto údaje ohlasovať.

Podľa § 16 písm. a) NZO predmetnej novely je škola, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať:

  • druh a množstvo vyzbieraného odpadu,

  • informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.

V rámci školských zariadení je bežne zaužívané, že samotné zariadenia vykonávajú zber:

  • papiera,

  • plastových viečok od nápojov,

  • hliníkových viečok,

  • plechoviek,

  • tetrapakov.

Takto vyzbierané množstvá sa predtým často nedostali do evidencie nakladania s odpadmi obcí. Po účinnosti novely budú tieto vyzbierané odpady obce môcť zarátať do miery vytriedenia a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly do cieľa