Input:

Zmeny v odvodoch SZČO z pohľadu podvojného účtovníctva v roku 2020

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.14 Zmeny v odvodoch SZČO z pohľadu podvojného účtovníctva v roku 2020

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Od 1. januára 2020 sa podnikateľom SZČO, tak ako každý rok, budú znovu upravovať niektoré výšky zákonného poistného (resp. preddavkov na poistné) plateného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, z dôvodu medziročnej zmeny (zvýšenia) priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky o 6,2 % z 954,00 € (za rok 2017) na 1 013,00 € (za rok 2018). V roku 2020 sa mení najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov. Zmeny sa týkajú tých SZČO, ktoré do 31. decembra 2019 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (477,00 €) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 477,01 € do 506,49 €, ktoré budú platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 €, a tiež tých SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je určený v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2019 (6 678,00 €) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 7 091,00 €, ktoré budú platiť poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu z uvedeného rozpätia.

Zmeny v zákonnom sociálnom poistení a vo verejnom zdravotnom poistení od 1. januára 2020 podnikateľa SZČO a inej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu

K 1. januáru 2020 dochádza v súvislosti s verejným zdravotným poistením a sociálnym poistením najmä k zmenám v sumách limitov preddavkov na verejné zdravotné poistenie ako aj poistného na zákonné sociálne poistenie, odvíjajúce sa od zmeny limitov vymeriavacích základov. Ich výška sa počíta v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každý rok vyhlasuje Štatistický úrad SR. Priemerná mzda na Slovensku podľa štatistického úradu vlani medziročne vzrástla o 6,2 % na 1 013,00 €. Minimálny vymeriavací základ pre SZČO sa preto od začiatku januára 2020 upravuje smerom nahor takisto o 6,2 %, a to na 506,50 € (z 477,00 €). Pre podnikateľa SZČO to znamená, že sa jeho mesačné náklady spojené s odvodmi (sociálnymi aj zdravotnými) zvyšujú o 13,91 € v prípade, ak v predchádzajúcom roku odvádzal minimálnu výšku povinných odvodov. Kým v roku 2019 to bolo spolu 224,89 €, v roku 2020 to už bude 238,80 €. Maximálna výška odvodov (spolu na sociálne aj zdravotné poistenie) nie je stanovená, keďže pre zdravotné poistenie nie je určený maximálny vymeriavací základ.

Zákonné sociálne poistenie

Výška povinného poistného plateného SZČO do Sociálnej poisťovne, vypočítaná z nového vymeriavacieho základu 506,50 € pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, bude mesačne 167,89 €. Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa mení (zvyšuje) aj podnikateľovi, ktorý v roku 2019 odvádzal sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu, ale jeho skutočný vymeriavací základ bol vyšší, a to z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2020. Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne predstavuje sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091,00 € (6 678,00 € v roku 2019). Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu v nasledujúcom roku 2020 pre povinne poistenú SZČO bude 2 350,66 € (2 213,75 € v roku 2019). Najvyššie možné sociálne odvody (mesačné poistné) pre SZČO za obdobie od 1. januára budúceho roku (2020) teda vzrastú o 136,91 € (z 2 213,75 € na 2 350,66 €) mesačne. Prvý krát podnikatelia odvedú poistné podľa aktuálnych zmien za január 2020 vo februári 2020.

Zmenený minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listovou zásielkou alebo do e-schránky, ak ju podnikatelia majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa zmena týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvýkrát zaplatia za január vo februári 2020, najneskôr do 10. februára 2020. Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

Tieto zmenené limity platia aj pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ platný do 31. decembra 2019 alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 477,01 € do 506,49 €, t. j. od 1. januára 2020 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 €.

Povinne poistená SZČO v zákonnom sociálnom poistení v roku 2020

Povinne poistenou fyzickou osobou v zákonnom sociálnom poistení od 1. júla 2019 alebo od 1. októbra 2019 (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2018) sa SZČO stala (resp. zostala z minulého obdobia), ak za kalendárny rok 2018 jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) bol vyšší ako 5 724,00 € (12 x 477,00 € – minimálny vymeriavací základ v roku 2018). Povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie SZČO v roku 2020 zaniká 30. júna 2020 (príp. 30. septembra 2020, ak bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019), ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2019 nebude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. To znamená, ak SZČO dosiahne za rok 2019 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyššie ako 6 078,00 € (0,5 x 12 x 1 013,00 € = 6 078,00 €), bude tento zakladať povinnosť SZČO platiť zákonné poistné nasledujúcich 12 mesiacov od 1. júla 2020 alebo od 1. októbra 2020, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2019.

Vymeriavací základ na platenie poistného povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO od 1. júla 2019, resp. 1. októbra 2019 (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2018), ktorá vykonávala činnosť SZČO v roku 2018 sa vypočíta nasledovne:

Vymeriavací základ = (Čiastkový základ dane za rok 2018 + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2018) : 1,486 : 12. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Zhrnutie limitov

V roku 2020 platí pre povinne poistenú SZČO:

 • Minimálny mesačný vymeriavací základ 506,50 €.

Z toho vyplývajúce poistné na zákonné sociálne poistenie je mesačne 167,89 € (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 137,50 €, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

 • Maximálny mesačný vymeriavací základ 7 091,00 €.

Z toho vyplývajúce poistné je na zákonné sociálne poistenie mesačne 2 350,66 € (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 1 925,20 €, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Začínajúca SZČO

Začínajúca SZČO, ak vznikla v roku 2019, poistné do sociálnej poisťovne povinne neplatí do 1. júla (resp. 1. októbra) 2020, kedy sa posudzuje povinnosť platiť zákonné poistné do Sociálnej poisťovne v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2019. Ak SZČO vznikla až v roku 2020, tak sa táto povinnosť posudzuje k 1. júlu (resp. 1. októbru) 2021 v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2020. SZČO sa môže prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť sociálne poistenie vo zvolenom rozsahu (zvoleného z ponúknutých konkrétnych možností) dobrovoľne aj skôr ako jej vznikne povinnosť.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v roku 2020

Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti sa môže rozhodnúť platiť každá osoba, ktorá nie je v Sociálnej poisťovni povinne poistená (napr. nezamestnaná osoba, študent), ale aj osoba, ktorá už v Sociálnej poisťovni je poistená (napr. ako zamestnanec alebo SZČO). Musí však dovŕšiť vek 16 rokov a mať trvalý pobyt, povolenie na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí si nemôžu (podľa druhu priznaného dôchodku) vybrať zo všetkých kombinácií dobrovoľného poistenia.

Záujemca o dobrovoľné poistenie si môže vybrať a využiť niektorú z kombinácií dobrovoľného poistenia:

 1. Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti – túto kombináciu nemôže ho využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň povinne nemocensky poistená ako SZČO alebo ako zamestnanec. Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená, dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.
 2. Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie – túto kombináciu nemôže ho využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň povinne nemocensky poistená ako SZČO alebo ako zamestnanec. Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.
 3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti - túto kombináciu môže využiť len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.
 4. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti - môže využiť len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného a starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Osoba, ktorá je dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.
 5. Samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie - nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom. Osoba, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.

Kombinácie a), b), c) a d) nemôžu využiť osoby s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberatelia akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

V prípadoch, ak na základe právnych predpisov členského štátu EÚ, štátu EHP alebo Švajčiarska fyzická osoba podlieha povinnému poisteniu členského štátu EÚ, štátu EHP alebo Švajčiarska, táto osoba v danom období nemôže podliehať systému dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti Slovenskej republiky, to znamená, že v tomto prípade nemôže byť dobrovoľne poistená podľa kombinácií a), b), c) a d). Takéto osoby môžu byť na Slovensku len dobrovoľne dôchodkovo poistené.

Neplatenie poistného a príspevkov v období prerušenia a vylúčenia

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek.

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie:

 • v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť (na prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastaveného výkonu činnosti alebo pozastavenej činnosti, je nutné, aby boli u SZČO pozastavené všetky existujúce oprávnenia),

 • od 11. dňa osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby (uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení) do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti,

 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,

 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,

 • v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje rovnako ako zánik týchto poistení. Skončenie prerušenia týchto poistení sa posudzuje rovnako ako ich vznik.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie v týchto obdobiach:

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,

 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby (uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení) najdlhšie do desiateho dňa, ak ošetrovanie/starostlivosť trvá v tomto období,

 • povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie ani v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú alebo má nariadené karanténne opatrenie.

Platenie sociálneho poistenia – termíny a identifikácia platby

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná odviesť poistné na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (napríklad za január 2020 sa zaplatí poistné vo februári 2020). Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto pomernú časť mesiaca. Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roku, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za marec 2020 je tvare 032020 alebo 202003). V prípade, ak sa poistné uhrádza trvalým príkazom, je špecifický symbol 88. Pri platení poistného určeného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Verejné zdravotné poistenie SZČO v roku 2020

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: