dnes je 11.5.2021

Input:

Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny od 1.1.2021

3.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.166 Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny od 1.1.2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 nadobudne (okrem niektorých bodov) účinnosť nová vyhláška zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Táto vyhláška okrem nových zmien nahradí vyhlášku č. 24/2003 Z. z. a vyhlášku č. 213/2000 Z. z.

Zmena v podmienkach vydávania súhlasu na vykonanie činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov národného významu a biotopov európskeho významu a opatreniach na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na tieto biotopy

Poškodili ste biotop národného významu alebo európskeho významu? Nie ste však schopný kompenzovať negatívne účinky vašej činnosti na tieto biotopy? Od 1. 1. 2021 môžete požiadať Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, aby tieto opatrenia zabezpečila. Samozrejme za vaše peniaze.

Zmena podrobností o podmienkach vydávania súhlasu na výsadbu, pestovanie a vypúšťanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov

Od januára 2021 budete musieť vybavovať súhlas orgánu ochrany prírody pre vysádzanie nepôvodných druhov rýb s negatívnym vplyvom na ekosystémy a pôvodné populácie rýb, ktorých vypúšťanie je potrebné posúdiť a regulovať prostredníctvom súhlasu orgánu ochrany prírody aj v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce zo smernice o ochrane biotopov. Pôvodne boli tieto nepôvodné druhy rýb súčasťou výnimky zakotvenej v prílohe č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Od 1. 1. 2021 nebude môcť bez súhlasu vypúšťať ryby, ako sú napr. karas striebristý (Carassius auratus) či amur biely (Ctenopharyngodon idella).

Doplnenie chránených rastlín a živočíchov o vybrané vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov

Do zoznamu od 1. 1. 2021 pribudne v prílohe č. 5 napr. vlk dravý. Nová vyhláška jeho spoločenskú hodnotu vyčíslila na 3 000 €. Podľa vyhlášky spoločenská hodnota chránených živočíchov sa zvýši o 300 % spoločenskej hodnoty, ak ide o živočíchy vyskytujúce sa v chránenom území alebo živočíchy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. V prípade usmrtenia vlka dravého v chránenej lokalite sa jeho spoločenská hodnota vyšplhá na 12 000 €.

Zlúčenie druhov národného významu a druhov európskeho významu

V rámci zoznamov chránených rastlín a chránených živočíchov sa tiež zlučujú doterajšie samostatné zoznamy druhov národného významu a druhov európskeho významu, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia, ako aj druhov voľne žijúcich vtákov.

Doplnenie podrobností o ochrane živočíchov, ktoré si budujú hniezda a úkryty na stavbách (vtáky a netopiere)

Nová vyhláška konkretizuje ochranu biotopov, vytvorených za účelom hniezdenia či odpočinku. Osobne však veľký rozdiel nevidím, keďže už pôvodná vyhláška má zakotvenú ochranu prirodzených a účelovo vytvorených biotopov chránených živočíchov. Prirodzene vytvorené biotopy si možno vyložiť ako hniezda a účelovo vytvorené ako úkryt.

Úprava zoznamu zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov

Pribudne zákaz lovu chránených cicavcov na spoločných poľovačkách. Pri rybách pribudne k zakázaným metódam a prostriedkom odchytu a usmrcovania chránených živočíchov v porovnaní s pôvodnou vyhláškou umelé svetelné zdroje či strelné zbrane.

Zákaz chytania a usmrcovania vybraných druhov rýb

V pôvodnej vyhláške sa na vybrané druhy rýb viažu konkrétne obdobia, počas ktorých je zakázané tieto ryby chytať či usmrcovať. Nová vyhláška počas celého roka zakazuje usmrcovať či chytať niektoré druhy rýb. Patria sem napr. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), boleň dravý (Aspius aspius), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), jalec tmavý (Leuciscus idus), jeseter malý (Acipenser ruthenus) či pleskáč siný (Abramis ballerus).

Zmena obdobia zákazu pre odchyt, zraňovanie či usmrcovanie jedincov

V pôvodnej vyhláške bolo napríklad zakázané v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roku chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť obydlia šakala zlatého (Canis aureus), najmä brlohy s mláďatami. Toto obdobie sa od 1. 1. 2021 zmení od 1. marca do 31. augusta – predĺži sa o mesiac. V období od 1. decembra do 31. augusta bežného kalendárneho roku bude zakázané chytať, zraňovať alebo usmrcovať jedince druhu jazvec lesný (Meles meles). Celoročne bude zakázané poškodzovať alebo ničiť ich obydlia, najmä brlohy s mláďatami.

Rozšírenie zoznamu chránených nerastov a skamenelín

Od 1. 1. 2021 pribudne do zoznamu sintrová (kalcitová a aragonitová) výplň jaskýň.

Zmena údajov v knihe chovu

Po novom sa bude do knihy chovu zapisovať aj pohlavie chráneného živočícha (ak je ho možné určiť).

Zmena postupu pri zabezpečovaní preukazu o pôvode chráneného živočícha

V pôvodnej vyhláške sa tento preukaz vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ. Overenie a potvrdenie v novej vyhláške vypadáva.

Zmena podrobností o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne

V pôvodnej vyhláške bol žiadateľ vo svojej žiadosti povinný pripojiť:

 1. zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
 2. rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody”) vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,
 3. vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov),
 4. stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,
 5. stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
 6. stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.

Podľa novej vyhlášky bude žiadateľ povinný pripojiť:

 1. zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 15,
 2. súhlas Štátnej kúpeľnej komisie, pokiaľ ide o jaskyňu sprístupnenú na liečebné účely,
 3. vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov, pokiaľ ide o jaskyňu s vodným tokom alebo stojacími vodami,
 4. stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,
 5. stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
 6. stanovisko správcu jaskyne,
 7. stanovisko vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.

Vydanie osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti autorizovaných osôb

V nadväznosti na nové splnomocňovacie ustanovenie § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. sa upravujú podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti autorizovaných osôb, ktoré vyhotovujú dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov návrhov plánov alebo projektov a k návrhu kompenzačných opatrení.

Zmena podrobností o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín, o náležitostiach oznámenia výrubu drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín

V porovnaní s predošlou vyhláškou sa rozširuje pojem udržiavania drevín. Od 1. 1. 2021 bude udržiavaním drevín aj ochrana drevín pred ich poškodením, najmä pri stavebnej činnosti. Po novom pri rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada aj na to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca kalendárneho roku.

Úprava podrobností o dokumentácii ochrany prírody a krajiny

Vychádzajúc z doterajšej právnej úpravy, v nadväznosti na zmeny v ustanoveniach § 54 zákona č. 543/2002 Z.