Input:

Daňová kontrola a vedenie evidencie pri spotrebnej dani z energií v roku 2020

12.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9 Daňová kontrola a vedenie evidencie pri spotrebnej dani z energií v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov na účely správy dane je colný úrad povinný viesť elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje register platiteľov dane z elektriny, z uhlia a zo zemného plynu, ako aj platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, oprávnených spotrebiteľov elektriny, uhlia a zemného plynu, a ak nie sú zaregistrovaní ako platitelia dane z uhlia aj výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím a podnikateľov, ktorí majú povolenie podnikať v energetike a ktorí nakupujú elektrinu alebo zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ako aj platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, ak nie sú registrovaní ako platitelia dane zo zemného plynu.

Colný úrad vykonáva daňovú kontrolu, ktorá sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Pričom u osôb registrovaných podľa tohto zákona sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň. Ak colný úrad zistí, že oprávnený spotrebiteľ elektriny, uhlia, alebo zemného plynu, platiteľ dane z elektriny, uhlia, alebo zo zemného plynu alebo platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu porušuje tento zákon, vyzve ho na plnenie povinností podľa tohto zákona a poučí ho o následkoch spojených s ich nedodržiavaním.

Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje predovšetkým identifikačné údaje platiteľov dane


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: