dnes je 30.3.2023

Input:

Iná oprávnená osoba podľa katastrálneho zákona

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.24 Iná oprávnená osoba podľa katastrálneho zákona

JUDr. Lucia Filagová

„Iná oprávnená osoba” v zmysle zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Iná oprávnená osoba, definovaná v § 3a katastrálneho zákona je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, a to

  1. záložný veriteľ,
  2. oprávnený z predkupného práva,
  3. oprávnený z vecného bremena,
  4. nájomca,
  5. správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku, správca majetku obce,
  6. Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov podľa osobitného predpisu.

V katastrálnom zákone v znení jeho poslednej novely zákonom č. 212/2018 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.10.2018 bola zavedená legálna definícia pojmu „Iná oprávnená osoba”. V katastrálnom zákone v znení účinnom do