Input:

Nakladanie so stavebným odpadom podľa novely zákona o odpadoch od 1.7.2020

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.96 Nakladanie so stavebným odpadom podľa novely zákona o odpadoch od 1.7.2020

Ing. Juraj Poništ

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona o odpadoch, ktorá prinesie zmeny aj v oblasti nakladania so stavebným odpadom. Od 1. 7. 2020 nastanú zmeny konkrétne v nakladaní so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb.

Pre objasnenie oboch pojmov sa podľa stavebného zákona:

1. jednoduchými stavbami rozumejú napríklad stavby na individuálnu rekreáciu, oporné múry či reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2,

2. drobnými stavbami rozumejú napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, pivnice, žumpy, oplotenie.

Podľa zákona o odpadoch je drobný stavebný odpad odpadom z bežných udržiavacích prác, vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Podľa zákona sa bežnými udržiavacími prácami chápu práce:

1. pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

2. pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Podľa zákona o odpadoch za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon neustanovuje inak. Inými slovami podľa pôvodnej právnej úpravy pri likvidácii oplotenia stačilo odpad umiestniť do kontajnera na množstvový zber (zber zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu). Zákon o odpadoch nakladanie s odpadom z jednoduchých stavieb neupravuje priamo.

Podľa pôvodnej právnej úpravy:

,,Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb s výnimkou zaobchádzania


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: