Input:

Nová nemocenská dávka "tehotenské" - aktuálny návrh novely zákona o sociálnom poistení

4.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.280 Nová nemocenská dávka „tehotenské” – aktuálny návrh novely zákona o sociálnom poistení

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Skupina poslancov predložila v októbri 2020 na rokovanie NR SR návrh novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z., ktorý do slovenského systému sociálneho zabezpečenia prináša nový druh nemocenskej dávky – tehotenské. Zároveň MPSVR SR tento poslanecký návrh dalo v novembri 2020 na pripomienkové konanie (skončilo 24. 11. 2020) a predložilo ho na ďalšie legislatívne konanie.

Účelom priznania tehotenského poistenkyni sa sleduje zabezpečenie príjmu poistenkýň na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom (zdravotná starostlivosť, strava, ošatenie, bývanie a iné zvýšené výdavky počas tehotenstva).

Osobný rozsah zákona pri nároku na tehotenské sa má vzťahovať na:

  • - poistenkyne nemocensky poistené, teda zamestnankyne;
  • - povinne nemocensky poistené SZČO;
  • - dobrovoľne poistené osoby, pričom podmienkou nároku na tehotenské je získanie aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch ku dňu, od ktorého začína plynúť 27. týždeň pred predpokladaným, lekárom určeným, dňom pôrodu;
  • - ženy v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky.

Zákon počíta aj so situáciami tzv. reťazových pôrodov, nový druh nemocenskej dávky „tehotenské” má - tak ako pri nemocenskej dávke materské - zohľadniť započítavanie do obdobia 270 dní nemocenského poistenia potrebného na vznik nároku na nemocenskú dávku aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky pri zamestnancovi, ako aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Nemocenská dávka tehotenské sa má začleniť aj do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v platnom znení a týkať sa teda aj poistenkýň, policajtiek a profesionálnych vojačiek, v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje aj tzv. „tehotenské štipendium”, vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy (novelizácia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon - v platnom znení), ktoré majú trvalý pobyt na území SR. Novela zákonov predpokladá poskytovanie tehotenského štipendia od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: