Input:

Novela zákona o cestnej premávke od 1. decembra 2019

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.30 Novela zákona o cestnej premávke od 1. decembra 2019

JUDr. Ján Nociar, PhD.

Dňa 1. decembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len novela).

V tomto článku uvedieme najdôležitejšie zmeny, ktoré boli novelou zavedené. Novela stanovila, že nemožno počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky” alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.

Novela zaviedla ďalšie povinnosti držiteľa vozidla, pri porušení ktorých je ho možné riešiť uplatňovaním objektívnej zodpovednosti a to:

 • povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou pri plnení špeciálnych úloh a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd,

 • povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel tzv. záchranársku uličku alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke.

Novela nanovo zadefinovala, že inštruktor autoškoly má povinnosti vodiča pri vykonávaní výcviku na vedenie vozidla v kurze, skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo základnej kvalifikácie, ak vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.

Novela v ustanoveniach o jazde v jazdných pruhoch zaviedla tzv. zipsovanie a povinnosť vodičov jazdiacich v kolóne vytvárať tzv. záchranársku uličku:

 • Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, kedy vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.

 • Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

 • Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvoma jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla, ktorý plní špeciálne úlohy alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané.

Doteraz pri jazde na ceste pre motorové vozidlá platili pravidlá ako pri jazde po diaľnici, novela nanovo samostatne ustanovila pravidlá pri jazde na ceste pre motorové vozidlá:

 • Cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km · h-1. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom.

 • Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť najmenej 60 km · h-1, musí cestu pre motorové vozidlá opustiť na najbližšom možnom mieste.

 • Ostatné ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na ceste pre motorové vozidlá.

Novela ustanovila, že traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác môžu používať všetky cesty.

Ak vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá bezodkladne neodstráni ten, kto prekážku spôsobil, o okamžitom odstránení vozidla na jeho náklady rozhodne policajt alebo správca cesty.

Nanovo boli novelou upravené niektoré ustanovenia o zadržaní vodičského preukazu, o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom:

 • Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu na základe exekučného príkazu zadržaný vodičský preukaz policajt zašle orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu jeho držiteľa.

 • Ak bol vodičský preukaz zadržaný a orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vodičského preukazu nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní o priestupku, vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa orgán Policajného zboru dozvie o zaplatení všetkých pokút.

 • Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky nebola zaplatená po lehote podľa alebo na mieste vydania bloku na pokutu.

 • Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku a neurobil tak na mieste.

 • Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta zastavenia a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto.

 • Ak je pokuta preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka preukázateľne zložená, zadržaný doklad a tabuľka s evidenčným číslom sa bezodkladne vrátia držiteľovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty alebo zložení peňažnej záruky dozvedel. Na účely prevzatia zadržaného dokladu alebo tabuľky s evidenčným číslom je osoba, ktorá žiada o ich vrátenie, povinná dostaviť sa na orgán Policajného zboru.

 • Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní, orgán Policajného zboru vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až po tom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút a zložení všetkých peňažných záruk.

 • Orgán Policajného zboru zašle zadržaný evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo zadržanú tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine orgánu, ktorý vozidlo eviduje, po uplynutí 30 dní od ich zadržania.

Novela znížila vek, v ktorom možno žiadateľovi udeliť vodičské oprávnenie:

 • Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom, toto ho oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny C používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.

 
 • Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom, toto ho oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.

 • Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B alebo C1 a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 12 000 kg.

Novela stanovila, že odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z teoretickej skúšky a skúšky z vedenia motorových vozidiel, teda bola vypustená skúška z náuky o vozidle a údržbe. Novela stanovila opatrenia pre mladých vodičov, ktoré spočívajú v tom, že orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, ktorý pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ., doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dvakrát
 • poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo

 • prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Ak bol držiteľovi vodičského oprávnenia uložený v cudzom štáte zákaz činnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky tohto štátu týkajúcich sa požitia alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a orgán Policajného zboru sa o tom dozvedel do jedného roka od uloženia zákazu činnosti bez ďalšieho konania rozhodne  

o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom.

Vodičské oprávnenie odobraté tomu, kto ako vodič motorového vozidla po spáchaní dvoch skutkov sa dopustil ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia možno vrátiť až po preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a preskúšaní odbornej spôsobilosti preskúšanie odbornej spôsobilosti možno vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odobratia vodičského oprávnenia.

Novela stanovila aj niektoré nové pravidlá súvisiace s evidenciou vozidiel:

 • Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla nie je povinný predložiť doklad o uznaní typového schválenia ES, uznaní schválenia alebo o schválení jednotlivo dovezeného vozidla, ak okresný úrad zaslal údaje z tohto dokladu v elektronickej podobe do elektronickej schránky vlastníkovi jednotlivo dovezeného vozidla a orgánu Policajného zboru.

 • Ak vlastník vozidla uvedie, že bude sám žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, predajca nového vozidla, okresný úrad, pracovisko kontroly originality vozidiel alebo osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, vyznačí túto skutočnosť v elektronickej službe, na základe čoho môže vlastník vozidla požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby.

 • Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel, ak tomu nebránia zákonné dôvody a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny. Orgán Policajného zboru pri prihlásení vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla.

 • Ak sa v súvislosti so zmenou miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne nevydáva nová tabuľka s


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: