dnes je 11.5.2021

Input:

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2020

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.40 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2020

Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. októbra 2019 schválila novelu (ďalej len: „Novela”) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZoDPH”) s účinnosťou od 1. januára 2020, ktorej hlavným cieľom je zosúladenie ustanovení ZoDPH s legislatívnym rámcom EÚ, t.j. so smernicou Rady (EÚ) 2018/1910 a smernicou Rady (EÚ) 2019/475.

Implementácia Smernice Rady (EÚ) 2018/1910 zo dňa 4. decembra 2018 zavádza:

 • zjednotenie cezhraničného obchodovania s tovarom pri aplikácii tzv. „call-off stock” režimu;

 • vymedzenie miesta dodania tovaru spojeného s prepravou pri reťazových transakciách v rámci EÚ;

 • spresnenie podmienky oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu pri uplatnení identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľom tovaru, ktoré bolo pridelené iným členským štátom, ako je členský štát začatia prepravy tovaru.

Implementácia Smernice Rady (EÚ) 2019/475 zo dňa 18. februára 2019 v súvislosti so začlenením talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia EÚ.

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v súlade so zákonom č. 369/2018 Z. z. dopĺňa oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov. Cieľom tejto úpravy je zjednodušenie obchodovania s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a motorovým benzínom na medzinárodných burzách. Toto oslobodenie od dane umožňuje členským štátom implementovať smernica Rady 2006/112/ES.

 • Obmedzenie povinnej registrácie pre DPH pri dodaní nehnuteľností určených na bývanie, ktoré sú oslobodené od dane (§ 4 ods. 4 ZoDPH)


Komentár:

Do § 4 ods. 4 ZoDPH sa dopĺňa znenie, v zmysle ktorého sa zdaniteľná osoba, ktorá dodá byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor nestáva platiteľom, ak dodanie je oslobodené od dane podľa § 38 ods. 7 ZoDPH.

V súlade s § 38 ods. 7 ZoDPH dodanie bytu, jednotlivého apartmánu alebo jednotlivého nebytového priestoru je oslobodené od DPH, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa:

 • - kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr;
 • - kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác;
 • - kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác.


Príklad:

Spoločnosť s ručením obmedzeným (zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH) nadobudla nepeňažným vkladom od spoločníka – fyzickej osoby jednotlivý nebytový priestor v roku 2014, ktorý bol skolaudovaný v roku 2013. Spoločnosť s ručením obmedzeným plánuje predať rodinný dom v roku 2020 inej právnickej osobe vo výške 150 000 EUR, pričom nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 4 ZoDPH, nakoľko ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorá je oslobodená od dane podľa § 38 ods. 7 ZoDPH.

 • Rozšírenie okruhu dodaní tovarov a služieb, pri ktorých sa zahraničná osoba nie je povinná registrovať pre DPH (§ 5 ods. 1, písm. g) a h))


Komentár:

Zahraničná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH, ak dodáva len:

 • - tovar a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 ZoDPH /poštové služby (§ 28), zdravotná starostlivosť (§ 29), služby sociálnej pomoci (§ 30), výchovné služby a vzdelávacie služby (§ 31), služby dodávané členom (§ 32), služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou (§ 33), kultúrne služby (§ 34), zhromažďovanie finančných prostriedkov (§ 35), služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu (§ 36), poisťovacie služby (§ 37), dodanie a nájom nehnuteľnosti (§ 38), finančné služby (§ 39), predaj poštových cenín a kolkov (§ 40), prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier (§ 41), oslobodenie pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň (§ 42)/;
 • - tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2, tovary a služby v zmysle prílohy č. 9 časti I a II ZoDPH.


Príklad:

Zahraničná osoba, ktorá nie je usadená v Slovenskej republike poskytla služby ocenenia motorovej nafty v daňovom sklade pre tuzemského platiteľa. Zahraničná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 5 ZoDPH.

 • Zjednotenie pravidiel pri aplikácii tzv. „call-off stock” režimu (§ 8 ods. 4, § 8a, § 11a, § 70 ods. 2 písm. g) a h), § 70 ods. 4 písm. d), § 80 ods. 1 písm. e) až g)ods. 4 písm. f) a § 85kh)


Komentár:

Implemenetáciou smernice Rady (EÚ) 2018/1910 sa zjednocujú pravidlá uplatnenia tzv. call-off stock režimu v členskom štáte začatia prepravy tovaru, ako aj v členskom štáte skončenia prepravy tovaru. Zavádza sa nový § 8a, ktorý stanovuje podmienky uplatnenia režimu call-off stock z pohľadu členského štátu začatia prepravy tovaru, t.j. členskému štátu dodania tovaru.

Podmienky na uplatnenie call-off stock režimu podľa § 8a ZoDPH z pohľadu slovenského dodávateľa, t. j. platiteľa dane usadeného v Slovenskej republike:

 • - tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr až po skončení prepravy, vopred určenej zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom,
 • - platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar nie je usadený v členskom štáte skončenia prepravy,
 • - zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte skončenia prepravy, a dodávateľ pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom,
 • - platiteľ uviedol premiestnenie tovaru v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. g) ZoDPH,
 • - platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 1 písm. e) identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Pri uplatnení call-off stock režimu je potrebné skúmať aj časové podmienky, konkrétne obdobie uskladnenia tovaru, od skončenia prepravy tovaru v inom členskom štáte do momentu dodania tovaru zdaniteľnej osobe. Ak do 12 mesiacov nedôjde k dodaniu tovaru zdaniteľnej osobe, ktorá je identifikovaná v členskom štáte skončenia prepravy tovaru podľa § 8 ods. 4 ZoDPH sa dodanie považuje za uskutočnené v deň, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov, s výnimkou krádeže a ustanovení § 8a ods. 6 ZoDPH. Uvedená úprava bude vyžadovať sledovanie starnutia zásob, tzv. „ageing zásob” nielen na strane dodávateľa, ale aj u vopred známeho odberateľa.

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, vrátane časového testu platí, že dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 ZoDPH, pričom sa považuje za uskutočnené platiteľom, ktorý tovar odoslal alebo prepravil, alebo na účet ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu.

V súvislosti so zavedením režimu call-off stock pri premiestnení tovaru z územia Slovenskej republiky nadobúda účinnosť aj nové znenie § 11a (Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock), ktoré recipročne vymedzuje podmienky premiestnenia tovaru na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu. Na tovar premiestnený z iného členského štátu do tuzemska podľa podmienok uvedených v § 11a v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa vzťahuje ustanovenie § 11a v znení účinnom do 31. decembra 2019.


Príklad:

Slovenský platiteľ DPH dodá vo feburári 2020 svoje výrobky do skladu vopred známeho nemeckého odberateľa, ktorý je identifikovaný pre DPH v Nemecku, pričom poskytol slovenskému platiteľovi IčDPH pridelené v Nemecku. Na základe vzájomnej dohody sa má aplikovať režim call-off stock. V rámci daňovej kontroly správca dane zistil, že slovenský dodávateľ neuviedol v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 1, písm. e) identifikačné číslo pre daň pridelené nemeckému odberateľovi, premiestnenie podľa § 8 ods. 4 prvej vety sa považuje za uskutočnené a nie je možné aplikovať oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 ZoDPH.

 • Spresnenie priradenia pohyblivej dodávky pri tzv. reťazových obchodoch v rámci územia EÚ (§ 13a)


Komentár:

Doplnením nového § 13a ZoDPH sa implementujú smernicou Rady (EÚ) 2018/1910 ustanovenia o určení miesta dodania tovaru pri priradení pohyblivej dodávky (dodanie toaru spojeného s prepravou) v rámci tzv. reťazových obchodov na území EÚ. Ide o obchody, pri ktorých sa zúčastňujú viaceré subjekty (prvý dodávateľ, odberateľ a ostatné zúčastnené osoby v reťazci), pričom predmetom dodania je ten istý tovar.

Ak odberateľ zabezpečuje prepravu tovaru, pohyblivá dodávka tovaru sa priradí k dodaniu tovaru od prvého dodávateľa odberateľovi, tzn. že prvý dodávateľ uskutočňuje dodávku s oslobodením od dane, okrem situácie pri ktorej odberateľ, ktorý zabezpečuje prepravu tovaru oznámi prvému dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH, pridelené v členskom štáte začatia prepravy tovaru. Obdobne sa pri určení pohyblivej dodávky tovaru pristupuje z pohľadu ustanovení podmienok trojstranného obchodu.


Príklad:

Český odberateľ si objednal pod francúzskym identifikačným číslom pre DPH od francúzskeho dodávateľa, platiteľa DPH vo Francúzsku dodávku tovaru z Francúzska na územie Slovenskej republiky druhému odberateľovi, ktorým je rakúska obchodná spoločnosť registrovaná pre DPH v Slovenskej republike. Prepravu tovaru priamo z Francúzska na územie Slovenskej republiky zabezpečila na účet českého odberateľa nemecká špedičná spoločnosť. Od 1. januára 2020 dodávku medzi francúzskym dodávateľom a českým odberateľom nie je možné považovať za pohyblivú dodávku, t. j. oslobodenú od dane. Následná dodávka tovaru medzi českým prvým odberateľom a rakúskym druhým odberateľom je považovaná za pohyblivú s možnosťou oslobodenia od dane českým odberateľom.

 • Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným hmotným majetkom podľa ustanovení zákona o dani z príjmov (§ 22 ods. 5)


Komentár:

Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 ZoDPH, ktorý nie je odpisovaným majetkom, t.j. drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou nižšiou ako 1700 EUR, vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa určí prostredníctvom, tzv. fikcie rovnomerného štvorročného odpisovania.


Príklad:

Platiteľ dane sa rozhodol v januári 2020 darovať základnej škole 10 kusov stolných počítačov obstaraných v januári 2017 v jednotkovej cene 800 EUR bez DPH. Základ dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku sa určí ako zostatková cena, ako keby boli stolné počítače odpisované rovnomerne po dobu štyroch rokov. Zostatková cena v januári 2020 jedného stolného počítača pri fikcii rozvnomerného štvorročného odpisovania je vo výške 200 EUR. Pri 10 kusocho notebookov bude základ dane u platiteľa dane vo výške 2 000 EUR, z toho DPH vo výške 400 EUR.

 • Spresnenie vymedzenia ubytovacích služieb v nadväznosti na štatistickú klsifikáciu produktov podľa činnosti (CPA) v § 38 ZoDPH (§ 38 ods. 3, písm. a) a § 38 ods. 4)


Komentár:

Definícia ubytovacích služieb v zmysle § 38 ods. 3 písm. a) ZoDPH je od 1. januára 2020 viazaná na štatistickú klasifikáciu produktov podľa činností (CPA) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2018. Konkrétne ide o služby patriace do skupín 55.1 až 55.3 a 55.9 CPA, iba v prípade ak sú poskytnutné na obdobie kratšie ako tri mesiace.

 • Spresnenie hmotnoprávnych podmienok pri dodaní dodaní tovaru s oslobodením od dane (§ 43 ods. 1§ 43 ods. 9)


Komentár:

V súlade s novelizovaným znením čl. 138 smernice Rady 2006/1112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa dopĺňa jedna hmotnoprávna podmienka v ustanovení § 43 ods. 1 ZoDPH na uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu, pri ktorej nadobúdateľ tovaru má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte ako je členský štát začatia prepravy tovaru a oznámi ho svojmu dodávateľovi. Druhou hmotnoprávnou podmienkou doplnenou do § 43 ods. 9 ZoDPH na uplatnenie oslobodenia je podanie súhrnného výkazu DPH riadne a včas. V prípade nepodania súhrnného výkazu, alebo ak sú údaje v súhrnnom výkaze nesprávne, nepravdivé alebo neúplné, dodávateľ by mal dostatočne odôvodniť nepodanie súhrnného výkazu, nesprávnosť alebo neúplnosť údajov v súhrnnom výkaze.


Príklad:

Česká spoločnosť, identifikovaná pre DPH v krajine sídla, t.j. v Českej republike objednala od slovenského dodávateľa dodanie tovaru s prepravou zo Slovenskej republiky na územie Poľska. Slovenskému dodávateľovi oznámila identifikačné číslo pre DPH pridelené v Slovenskej republike. Slovenský dodávateľ nemôže oslobodiť dodanie tovaru s prepravou do Poľska v zmysle § 43 ods. 1 ZoDPH.

 • Rozšírenie podmienky oslobodenia od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§ 44 písm. c)


Komentár:

Doplnenou treťou podmienkou na oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tovaru z iného členského štátu je aby nadobúdateľ tovaru mal nárok na vrátenie dane v plnom rozsahu v zmysle § 55a, resp. § 56 až § 58 ZoDPH.

 • Oslobodenie od dane v rámci medzinárodného obchodu so surovou ropou, motorovou naftou, benzínom za príslušných podmienok (§ 5 ods. 1 písm. h), 48cods. 1,2,5 a 6, § 48ca, § 48d, § 48e a § 49 ods. 2 písm. b), príloha č. 9)


Komentár:

Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty dobrovoľne oslobodili od DPH transakcie spojené s medzinárodným obchodom. Jedná sa o oslobodenie od DPH predovšetkým pri takých dodávkach tovarov, ktoré sú umiestnené v colných alebo iných skladoch.

Slovenská republika implementovala túto možnosť oslobodenia od dane s účinnosťou od 1. januára 2020 pri:

 • - - dodaní surovej ropy v colnom alebo osobitnom sklade v tuzemsku a dodanie služieb poskytnutých v tomto sklade, ktoré súvisia so surovou ropou (tovar uvedený v časti I prílohy č. 9 ZoDPH);
 • - - oslobodení od dane pri dovoze, nadobudnutí alebo dodaní motorového benzínu alebo motorovej nafty, ktoré sú určené na uskladnenie v daňovom sklade a súvisiace služby (tovary uvedené v časti II prílohy č. 9 ZoDPH);
 • - - dodanie motorového benzínu alebo motorovej nafty v daňovom sklade a dodanie služieb poskytnutých v tomto sklade, ktoré súvisia s benzínom alebo naftou (tovary uvedené v časti II prílohy č. 9 ZoDPH).

Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na také dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu a tiež na dodanie s tým súvisiacich služieb. Novelou sa v § 48d definuje pojem osobitný sklad a podmienky jeho prevádzkovania.

Platitelia dane, ktorým vznikne povinnosť platiť daň z dôvodu vyňatia tovarov z jednotlivýh skladov bez toho, aby to súviselo bezprostredne s dodaním dotknutých tovarov inej osobe, boli pri splnení ostatných podmienok ustanovených v § 49 a § 51 oprávnení odpočítať túto daň.

 • Zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň zo služby vykonanej na investičnom majetku (§ 53a)


Komentár:

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ (C-322/99) sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku platiteľa dane, pri nadobudnutí ktorého platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane. Povinnosť opraviť odpočítanú daň bude len z tých služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku, v prípade keď predmetný investičný majetok dodá na svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo ho dodá bezodplatne. Investičným majetkom sa na účely opravy odpočítanej dane zo služby v zmysle § 53a ZoDPH považujú:

 • - hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 EUR a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok – obdobie na opravu odpočítanej dane pri službách začína kalendárnym mesiacom, v ktorom platiteľ dane tento hnuteľný investičný majetok dodal a končí uplynutím 60. kalendárneho mesiaca od uplatnenia odpočítania dane,
 • - stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory - obdobie na opravu odpočítanej dane pri službách začína kalendárnym mesiacom, v ktorom platiteľ dane tento nehnuteľný investičný majetok