Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1.12.2019

21.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.59 Novela zákona o dani z príjmov od 1.12.2019

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. 6. 2019 schválila zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V článku XV tohto zákona sa s účinnosťou od 1. 12. 2019 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) s výnimkou bodu 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. 1. 2021.

Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 12. 2019, sa týkajú nasledovných ustanovení:

§ 32 ods. 10 – daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”) a uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP, okrem daňovníka, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus v plnej sume, na ktorú mal daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie nárok, nebude musieť k daňovému priznaniu s účinnosťou od 1. 12. 2019 predkladať potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (deti študujúce na školách v zahraničí).

§ 37 ods. 3 – zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP u svojho zamestnávateľa, nebude musieť predkladať potvrdenie zo školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Ide len o tých zamestnávateľov, ktorí v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. budú mať poskytnutý prístup do centrálneho


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: