Input:

Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.10.2019

18.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.24 Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.10.2019

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Novela zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú schválila Národná rada SR definitívne na septembrovej schôdzi po vrátení prezidentkou SR na opätovné prerokovanie, vychádza z doterajších skúseností a praxe Úradu jadrového dozoru SR v rámci výkonu dozornej činnosti, predovšetkým v konaniach pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky.

Novela zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť 1. 10. 2019.

Činnosti, ktoré sú predmetom dozoru Úradu jadrového dozoru SR sa dotýkajú ochrany životného prostredia a teda vyvolávajú zvýšený záujem verejnosti, čo sa môže prejaviť i na zvýšenom počte účastníkov konania z radov verejnosti, na čo zmenená právna úprava reaguje, a to tým, že upravuje doručovanie verejnou vyhláškou. Účastníkovi konania podľa zákona o EIA a podľa Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, teda podľa Aarhuského dohovoru, Úrad jadrového dozoru SR doručuje rozhodnutie o vydaní súhlasu alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť podľa atómového zákona verejnou vyhláškou.

Zároveň sa upravuje proces nakladania Úradu jadrového dozoru SR s informáciami, ktoré majú zákonom priznanú osobitnú ochranu, t. j. citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. Úrad jadrového dozoru SR je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti, alebo pri nazeraní do spisu nesprístupnila citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo neporušila zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

Vo vzťahu k obchodnému tajomstvu v dokumentoch predkladaných v rôznych povoľovacích konaniach podľa atómového zákona, novela zákona stanovila, že Úrad jadrového dozoru SR je povinný upovedomiť žiadateľa, že môže označiť, ktoré informácie alebo podklady považuje za predmet obchodného tajomstva alebo ktoré považuje za citlivé informácie. Úrad jadrového dozoru SR súčasne môže od žiadateľa žiadať


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: