Input:

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.9.2019

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.9.2019

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 19. 6. 2019. Tento zákon v článku XXVI s účinnosťou od 1. 9. 2019 mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach”).

Zákon o miestnych daniach v § 82 ods. 2 upravuje zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok”), ak sa poplatník viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, pričom podmienky a podklady určí obec všeobecne záväzným nariadením. Podľa doterajšieho znenia zákona o miestnych daniach jedným z podkladov preukazujúcim nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku mohlo byť okrem iných napr. potvrdenie o návšteve školy. Ostatnou novelou zákona v nadväznosti na zásady zákona proti byrokracii sa za existujúce znenie § 82 ods. 2 dopĺňa, že obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: