Input:

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia od 1. januára 2020

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.22 Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia od 1. januára 2020

Ing. Alexander Sicher

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 21. 8. 2019 návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela právnej normy, ktorú vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, bude predložená na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

Účinnosť novely je naplánovaná na 1. januára 2020.

Novelou by sa okrem iných zmien mala výrazne znížiť administratívna záťaž pre podnikateľov a právnické osoby a tiež budú oslobodení aj od platenia vybraných správnych poplatkov.

Opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a vyjsť v ústrety podnikateľskej obci, prinášajú okrem zníženia byrokratickej záťaže aj ušetrenie nákladov na jedného podnikateľa v hodnote niekoľkých stoviek eur.

V súčasnosti musia všetky prevádzky vrátane administratívnych priestorov prejsť v zmysle legislatívy posudkovou činnosťou zo strany príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, teda majú povinnosť požiadať ho o schválenie prevádzky (majú mať vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky), čo mnohí podnikatelia považovali za nadmernú byrokraciu.

Po zhodnotení všetkých relevantných argumentov s úmyslom vyjsť v ústrety požiadavkám znížiť podnikateľské zaťaženie na Slovensku, bola vypustená posudková činnosť pri vybraných typoch prevádzok a bude nahradená oznamovacou povinnosťou.

Týka sa to nasledovných prevádzok:

  • - administratívne priestory
  • - telovýchovno-športové zariadenia
  • - zariadenia starostlivosti o ľudské telo
  • - ubytovacie zariadenia s výnimkou ubytovacích zariadení sociálnych služieb a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • - zotavovacie podujatia
  • - prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov
  • - stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov
  • - priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín

Nahradenie posudkovej činnosti za oznamovaciu povinnosť sa bude týkať aj tých prevádzok, ktoré už boli raz orgánmi verejného zdravotníctva schválené a dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní (priestory, technologické zariadenie, predmet činnosti zostali nezmenené)!

Uvedenou zmenou nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko tieto prevádzky budú naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: