Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.46 Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020

Ing. Jozef Pohlod

Novelou zákona o účtovníctve pre rok 2020 došlo k novelizácii zákona v oblasti zmeny kritérií pre povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom.

Dňa 15. 10. 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon o účtovníctve“). Najväčšie zmeny v zákone o účtovníctve sa týkajú povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom.

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti od roku 2020.

V znení zákona o účtovníctve platnom do konca roku 2019 je ustanovená povinnosť overiť audítorom riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá.

Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré splnia veľkostné kritériá. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Veľkostné kritériá pri povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom od roku 2020

Do konca roka 2019 má povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,
  2. čistý obrat presiahol 2 000 000 €,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

V účtovnom období začínajúcom najskôr 1. 1. 2020 bude mať povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: