Input:

Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry od roku 2020

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.33 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., mení § 65 ods. 4. Právna úprava týkajúca sa osobitnej úpravy zdaňovania služieb cestovného ruchu sa dopĺňa o postup pri oprave základu dane, ak po vzniku daňovej povinnosti vznikne rozdiel medzi kalkulovanou prirážkou a skutočnou prirážkou cestovnej kancelárie. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020.

Opravu základu dane vykoná platiteľ dane aj vtedy, ak zvýši alebo zníži cenu za balík služieb cestovného ruchu voči cestujúcemu. Povinnosť opraviť základ dane sa tak vzťahuje na prípady, ak je rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane vyšší, a ak je rozdiel nižší, platiteľ dane má právo opraviť základ dane.

Platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene, je povinný uplatňovať osobitnú úpravu. Služby cestovného ruchu obstarané zdaniteľnou osobou od iných zdaniteľných osôb sa považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi a táto služba je predmetom dane v členskom štáte, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala. Cestovná kancelária nemôže odpočítať daň pri službách cestovného ruchu obstaraných od iných osôb. Základom dane pri predaji takýchto služieb je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a súčtom cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb. Tento rozdiel predstavuje prirážku cestovnej kancelárie, ktorá sa považuje za cenu s daňou.

Daňová povinnosť pri predaji takýchto služieb zákazníkovi vzniká dňom poskytnutia poslednej služby. Pričom ak je platba prijatá pred poskytnutím poslednej služby, vzniká daňová povinnosť z každej platby dňom prijatia platby. Od 1. januára 2020 sa na konci odseku 4 pripájajú, že cestovná kancelária je povinná opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného ruchu, ak po vzniku daňovej povinnosti dôjde k zvýšeniu základu dane. Rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie základu dane. Cestovná kancelária môže opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného ruchu, ak po vzniku daňovej povinnosti dôjde k zníženiu základu dane. Rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane.

Ak je cestovná kancelária povinná postupovať pri odpočítaní dane – pomerným odpočtom dane, pri výpočte koeficientu neuvádza do čitateľa ani


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: