Input:

Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH od roku 2020

22.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.36 Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., z dôvodu právnej istoty dopĺňa do § 78 ods. 2 tak, aby bolo jednoznačné, že zahraničná osoba registrovaná ako platiteľ dane, ktorá ukončuje svoje podnikanie a za posledné zdaňovacie obdobie neuskutočnila žiadne transakcie, z ktorých jej vznikla daňová povinnosť podľa § 69, nedodala tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47, príp. podľa § 45, neuplatňuje odpočítanie dane a zároveň jej nevznikla povinnosť odviesť daň z majetku podľa § 81 ods. 6 zákona, nie je povinná podať daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020.

Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý platiteľ okrem platiteľa registrovaného ako zahraničná osoba, ktorý je povinný podať daňové priznanie, ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 (osoby povinné platiť daň správcovi dane), alebo § 81 ods. 6, ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo pri vývoze tovaru a služieb, dodal tovar oslobodený od dane pri trojstrannom obchode alebo ak uplatňuje odpočítanie dane.

Pod zahraničnou osobou rozumieme zdaniteľnú osobu, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane. Ďalej zahraničná osoba, povinne registrovaná, tzn. ktorá dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, alebo dobrovoľne. Taktiež zahraničná osoba, ktorá je povinne registrovaná, z dôvodu zásielkového predaja do tuzemska fyzickej osobe na osobnú spotrebu tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane. Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pričom výnimkou je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, ktorá je povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: