Input:

Podanie súhrnného výkazu a povinnosti po podaní od roku 2020

21.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.35 Podanie súhrnného výkazu a povinnosti po podaní od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Osoby, ktoré podávajú súhrnný výkaz, sú povinné ho podať elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré sú povinné podať súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, pričom existujú aj prípady kedy ním podpísaný nemusí byť.

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá opravný súhrnný výkaz. Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, že údaje v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný súhrnný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.

V určitých prípadoch nemusí súhrnný výkaz podaný elektronickými prostriedkami byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. A to ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia a ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, písomne oznámi daňovému úradu údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na portáli Finančnej správy.

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: