Input:

Predmet a základ spotrebnej dane z energií v roku 2020

30.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7 Predmet a základ spotrebnej dane z energií v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov sa v druhej časti venuje dani z elektriny, v tretej časti zákona dani z uhlia, a štvrtej časti zákona dani zo zemného plynu.

Predmetom dani z elektriny, je elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716 podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, tzv. elektrická energia. Je vymedzený základ dane, ktorým je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh) a výpočet dane, ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Predmetom spotrebnej dane z uhlia, je uhlie, ktorým sa rozumie čierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701 (čierne uhlie, tiež v prášku, ale neaglomerované, antracit bitúmenové uhlie, koksovateľné uhlie, ostatné uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia), hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702 (hnedé uhlie, tiež v prášku, ale neaglomerované, hnedé uhlie tiež aglomerované, okrem gagátu), koks a polokoks z čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704, (koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie), ako aj ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 (decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo rašeliny a ostatné minerálne dechty, tiež dehydratované alebo čiastočne destilované, vrátane rekonštituovaných dechtov; oleje a ostatné výrobky z destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, podobné výrobky, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek; smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z ostatných minerálnych dechtov; ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové; ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové, prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov, odpadové oleje; ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky; vazelína, parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené; ropný koks, ropný bitúmen a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: