dnes je 11.5.2021

Input:

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021

21.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.303 Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2021

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku, zamestnávateľ je podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce povinný vyplatiť mu náhradu mzdy za tú časť nevyčerpanej dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne. Zamestnanec nemá nárok na preplatenie nevyčerpaných prvých štyroch týždňov dovolenky, ktoré si nevyčerpal ani do konca nasledujúceho kalendárneho roku.

Výnimkou podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce je prípad, kedy zamestnanec ukončí pracovný pomer a dovolenku z tohto dôvodu nemohol vyčerpať. Pri skončení pracovného pomeru sa zamestnancovi preplatí celý zostatok dovolenky z predchádzajúceho kalendárneho roku a zostatok z aktuálneho roku. Náhradu mzdy nie je možné poskytnúť za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku, táto dovolenka sa musí vyčerpať.

Ak zamestnancovi končí pracovný pomer a zamestnávateľ mu neumožnil vyčerpanie dovolenky do skončenia pracovného pomeru, zamestnanec má nárok na jej preplatenie vo výške jeho priemerného zárobku. Spôsob skončenia pracovného pomeru nie je podstatný, rovnako to platí pri skončení pracovného pomeru dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Nie je podstatný ani dôvod nevyčerpania dovolenky (zamestnávateľ čerpanie dovolenky neurčil alebo neumožnil, zamestnanec nemal možnosť čerpať dovolenku), rozhodujúci je zostatok nevyčerpanej dovolenky ku dňu skončenia pracovného pomeru.

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku je splatná spolu s poslednou mzdou a považuje sa za mzdový nárok plynúci z pracovnoprávneho vzťahu.

Pri skončení pracovného pomeru preplatí zamestnávateľ náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru, ak sa so zamestnancom nedohodnú inak.

Z pohľadu zamestnanca je náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku spolu so mzdou za vykonanú prácu a ostatnými plneniami poskytovanými v súvislosti zo zamestnaním považovaná za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zamestnávateľ je povinný z príjmu zraziť preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov. Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku je zároveň súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca aj zamestnávateľa pre platenie poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie.

Ak je zamestnancovi náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku poskytnutá pri skončení pracovného pomeru, je spolu s ostatným zdaniteľným príjmom súčasťou:

  • vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie,

  • vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pre platenie poistného na sociálne poistenie,

a to v príslušnom kalendárnom mesiaci zúčtovania mzdy.

Ak je zamestnancovi  náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku poskytnutá až po skončení pracovného pomeru, preddavky na zdravotné poistenie sa platia v mesiaci zúčtovania náhrady. Zúčtovaná náhrada je vymeriavacím základom zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom