dnes je 11.5.2021

Input:

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu v roku 2021

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.301 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce sa pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu skončí uplynutím tejto doby. Doba – na rozdiel od lehoty – je charakteristická tým, že sa začína prvým dňom a končí sa uplynutím posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby. (Lehota sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.)

V zmysle § 71 ods. 2 ZP, ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Vedomosť zamestnávateľa je objektívny stav, ktorý odráža, že sa k zamestnávateľovi dostala informácia o tom, že zamestnanec pokračuje ďalej vo výkone práce. Druhým predpokladom je, že s touto informáciou je zamestnávateľ uzrozumený. Nestačí pritom, aby zamestnávateľ postoj k ďalšej práci zamestnanca zaujal len vo svojom vedomí, ale je podstatné, aby