dnes je 11.5.2021

Input:

Suma finančného príspevku na stravovanie od 1.3.2021

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.296 Suma finančného príspevku na stravovanie od 1.3.2021

Ing. Eva Gášpárová

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, podľa § 152 ods. 3 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume:

  • - najmenej 55 % ceny jedla,
  • - najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, t.j. aktuálne najviac 55 % zo sumy 5,10 €, čo je 2,81 € po zaokrúhlení na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ prispieva aj zo sociálneho fondu, pričom výška príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu nie je limitovaná minimálnou ani maximálnou výškou. Príspevok zo sociálneho fondu je možné poskytovať podľa § 7 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde zamestnancom v pracovnom pomere alebo podľa § 7 ods. 2 zákona manželovi (manželke) zamestnanca, nezaopatrenému dieťaťu zamestnanca a poberateľovi dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere ku dňu odchodu do dôchodku.

Zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, ak:

  • - stravovanie zabezpečuje vo vlastnom stravovacom zariadení, v zmluvnom stravovacom zariadení alebo prostredníctvom stravovacích poukážok podľa § 152 ods. 3 ZP Zákonníka práce,
  • - poskytuje finančný príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, nehľadiac na to, či ide o povinné poskytovanie finančného príspevku podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce alebo či ide o výber zamestnanca podľa § 152 ods. 7 Zákonníka práce.

Suma finančného príspevku na stravovanie je stanovená v závislosti od toho, či zamestnávateľ prispieva alebo neprispieva na stravovanie aj iným zamestnancom.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo stravovacích poukážok iným zamestnancom, finančný príspevok na stravovanie je podľa § 152 ods. 8 prvej vety Zákonníka práce:

  • - v sume, ktorou prispieva týmto iným zamestnancom, t. j. najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (aktuálne je to najviac 2,81 €),
  • - najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ktorá je 75 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (aktuálne je to najmenej 2,11 €),
  • - plus príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu.


Príklad č. 1:

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancom v zmluvnom stravovacom zariadení. Cena jedla je 4,50 €. Zamestnávateľ môže prispievať na stravovanie sumou v rozmedzí od 55 % z ceny jedla do 55 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. od 2,48 € do 2,81 €. Zamestnávateľ sa rozhodol, že príspevok zamestnávateľa bude vo výške 2,50 €, príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,50 € a zamestnanec doplatí 1,50 € za jedno jedlo.

Zamestnávateľ má zamestnancov, ktorí na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov sa v tomto stravovacom zariadení nemôžu stravovať, preto im v súlade s § 152 ods. 6 písm. c) Zákonníka práce poskytuje finančný príspevok na stravovanie. Výška finančného príspevku musí byť v sume, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom stravujúcim sa v zmluvnom stravovacom zariadení, t. j. 2,50 € plus 0,50 € zo sociálneho fondu.


Príklad č. 2:

Zamestnávateľ prevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie, v ktorom zabezpečuje stravovanie aj vlastným zamestnancom. Cena jedla je 3,40 €. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov je 55 % z ceny jedla, t .j. 1,87 €, príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,53 € a zamestnanec dopláca 1,00 €.

Zamestnávateľ má zamestnancov na odlúčenom pracovisku, ktorým z objektívnych dôvodov nevie zabezpečiť stravovanie ani dovozom z vlastného stravovacieho zariadenia, ani prostredníctvom iného stravovacieho zariadenia ani prostredníctvom stravovacích poukážok, preto týmto zamestnancom v súlade s § 152 ods. 6 písm. b) Zákonníka práce poskytuje finančný príspevok na stravovanie. Výška finančného príspevku musí byť v sumu, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom stravujúcim vo vlastnom stravovacom zariadení, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ktorá je 75 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. suma finančného príspevku musí byť 2,11 € plus 0,53 € zo sociálneho fondu.


Príklad č. 3:

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, ktorých nominálna hodnota je 3,83 €. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške 55 % z ceny jedla, t. j. 2,11 € na jedno jedlo, resp. stravovaciu poukážku. Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu je 0,72 € a zamestnanec dopláca 1,00 €.

Zamestnanci si uplatnili možnosť výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie, niektorí sa rozhodli pre stravovacie poukážky a niektorí pre finančný príspevok. Nakoľko príspevok zamestnávateľa na stravovanie formou stravovacích poukážok je 2,11 € a príspevok zo sociálneho fondu 0,72 € aj finančný príspevok na stravovanie musí byť vo výške 2,11 € plus 0,72 € zo sociálneho fondu.


Príklad č. 4:

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov