Input:

Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.32 Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., sa novelizuje aj § 70 ods. 2 a 4. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020. Pri všetkých vedených záznamoch aj podrobných aj osobitných sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Podľa § 70 ods. 2 platiteľ vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaní tovaru, v prípade, že platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná. Takéto dodanie tovaru sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Pričom bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Podrobné záznamy sa vedú podľa jednotlivých zdaňovacích období o premiestnení tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Ďalej vedie platiteľ podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaní služby okrem služieb oslobodených od dane, ktorými sú poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, ako aj prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier. Taktiež vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorá je oslobodená od dane, ako aj dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte. Tiež vedie záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa preprava tohto tovaru začala v tuzemsku. Platiteľ vedie aj podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaní tovaru, v prípade bezodplatného dodania tovaru formou daru poskytnutého na základe písomnej darovacej zmluvy uzatvorenej medzi platiteľom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na účel vývozu tovaru mimo územia Európskej únie ako súčasť humanitárnej činnosti a dobročinnej činnosti, ktoré sú oslobodené od dane. Od 1. januára 2020 sa dopĺňa do zákona že platiteľ vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o premiestnení tovaru, vrátení tovaru alebo nahradení zdaniteľnej osoby v režime call-off stock, a to podľa čl. 54a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912, ako aj o tovare, ktorý bol pre neho odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock, a to podľa čl. 54a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912. Pričom zdaniteľná osoba, ktorej má byť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: