Input:

Výkup elektroodpadu a vážiaceho systému odpadu od 1. júla 2020 a 1. januára 2023

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.93 Výkup elektroodpadu a vážiaceho systému odpadu od 1. júla 2020 a 1. januára 2023

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch, ktorá má byť účinná od 1. júla 2020 sa výrazným spôsobom dotkne § 16, ktorý je zameraný na zber odpadu a výkupu odpadu. Konkrétne sa jedná o 2 právne úpravy.

1. Právna úprava – výnimka pri výkupe elektroodpadu

Prvá zmena s účinnosťou od 1. júla 2020 upravuje výkup vyhradeného prúdu odpadu.

 

V pôvodnom znení zákona o odpadoch má ten, kto vykonáva výkup elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov povinnosť najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iného štátu koordinačnému centru, ak je zriadené; okrem použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory.

 

Novela sa dotkne prevádzkovateľov, ktorý vykonávajú výkup elektroodpadu. Hoci v súčasnom zákone o odpadoch je prevádzkovateľ elektroodpadu povinný oznamovať uvedené informácie koordinačnému centru, od 1. júla 2020 môže využiť výnimku, ktorú mu poskytne novela zákona o odpadoch.

Podľa tejto výnimky nemusí ten kto vykonáva výkup elektroodpadu poskytovať uvedené informácie koordinačnému centru, ak má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov.

2. Právna úprava – vážiaci systém zberu

Druhá zmena s účinnosťou od 1. januára 2023 sa dotkne zberu zmesového komunálneho odpadu alebo triedeného zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci.

Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú takýto zber, budú povinní zabezpečiť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: