dnes je 11.5.2021

Input:

Základ dane pri dodaní tovaru a služby od roku 2020

18.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.29 Základ dane pri dodaní tovaru a služby od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., navrhuje zrovnoprávniť určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, s určením základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov. V podstate ide o drobný hmotný majetok a na účel stanovenia základu dane sa navrhuje fikcia štvorročného rovnomerného odpisovania tohto majetku. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2020, s ohľadom na termín transpozície smernice 2018/1910 a nadobudnutie účinnosti ustanovenia § 48c zákona o DPH.

Pri dodaní tovaru je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Pri dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku. Dodaním tovaru sa rozumie, že platiteľ dane dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, alebo bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Pričom bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Od 1. januára 2020 sa pridáva, že pri dodaní tovaru, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, je základom dane zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.

Pri dodaní služby sú základom dane náklady na