Input:

Zaručená elektronická fakturácia od 1.5.2019

26.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.20 Zaručená elektronická fakturácia od 1.5.2019

JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Zaručená elektronická fakturácia sa bude týkať podnikateľov obchodujúcich so subjektmi verejného práva (t. j. verejnou správou). Ide o povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov prijímať a spracúvať elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou. Verejným obstarávateľom je štát (zastúpený štátnymi orgánmi), obce, vyššie územné celky, právnické osoby verejnej správy, združenia právnických osôb, ktorých členmi sú štát, obec, vyšší územný celok a právnická osoba verejnej správy. Obstarávatelia sú definovaný v § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Aktuálne bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený zákon o zaručenej elektronickej fakturácii. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU   (Ú. v. EÚ L 133, 06. 05. 2014). Účinnosť zákona sa navrhuje ku dňu 01.05.2019. Povinnosť vydávať a prijímať zaručené elektronické faktúry bude síce ustanovená zákonom ale „dátum a rozsah” začiatku jej plnenia bude upravený vo väzbe na vytvorenie a sprístupnenie funkcionalít Informačného systému Elektronickej fakturácie (ďalej len „IS EFA”) Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Relevantnou európskou normou vo vzťahu k zaručenej elektronickej fakturácii sú technické normy, prevzaté do národnej sústavy STN pod označením:

1. STN EN 16931-1 Elektronická fakturácia.

Časť 1: Sémantický model  základných elementov elektronickej faktúry (EN 16931-1:2017) a 

2. STN P CEN/TS 16931-2 Elektronická fakturácia.

Časť 2: Zoznam syntaxí vyhovujúcich EN 16931-1 (CEN/TS 16931-2:2017) 

Definíciu zaručenej elektronickej faktúry (dokumentu) spĺňa dokument, ktorý má

  • elektronickú podobu,

  • náležitosti podľa zákona o zaručenej elektronickej fakturácii,

  • predpísaný formát a

  • predpísanú dátovú štruktúru.

Náležitosti a dátová štruktúra sú určené odkazom na príslušnú technickú normu. Každá zaručená elektronická faktúra bude mať


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: