Input:

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane pri spotrebnej dani z energií v roku 2020

15.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane pri spotrebnej dani z energií v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V zákone č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov je bližšie špecifikované zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane. Pričom zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je ustanovené inak.

Platiteľ dane z elektriny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať správcovi dane, tzn. colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré ustanoví ministerstvo a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Je povinný v ňom uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť alebo z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane, pričom pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo elektriny považuje predpokladané množstvo spotrebovanej elektriny, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje. Ak jeho daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Platiteľ dane z elektriny je povinný vypočítať daň sám a daň zaokrúhliť na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Platiteľ dane z uhlia je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať správcovi dane, tzn. colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré ustanoví ministerstvo a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Je povinný v ňom uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo uhlia, z ktorej vznikla daňová povinnosť alebo z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane. Ak jeho daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Neplatí to však v prípade ak daňová povinnosť vznikne dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: