Input:

Zmena v zápise a výmaze výrobcu vybraného výrobku v registri výrobcov s účinnosťou od 1. januára 2022

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.95 Zmena v zápise a výmaze výrobcu vybraného výrobku v registri výrobcov s účinnosťou od 1. januára 2022

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 prinesie viacero zmien. Od 1. januára 2022 nadobudnú účinnosť zmeny v zápise a výmaze výrobcu vybraného výrobku v registri výrobcov.

V pôvodom zákone bol výrobca povinný doručiť na ministerstvo písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo priložiť potvrdenie.

Novelou zákona bude výrobca povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku elektronicky prostredníctvom informačného systému (Informačný systém odpadového hospodárstva).

Podmienka, že ten výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcu vyhradeného výrobku nesmie uvádzať výrobky na trh Slovenskej republiky zostáva nezmenená.

Ak vznikne nejaká zmena v registrovaných údajoch, bude musieť výrobca túto zmenu nahlásiť ministerstvu prostredníctvom informačného systému (pôvodne výrobca nebol povinný použiť informačný systém).

Použiť informačný systém bude od januára 2022 výrobca povinný aj ak sa zmena údajov týka prechodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, kolektívne plnenie vyhradených povinností a plnenie vyhradených povinností prostredníctvom tretej osoby.

Nateraz platí, že ministerstvo je povinné vykonať výmaz v lehote najneskôr do 30 dní ak:

a) zistí zánik registrovaného výrobcu vyhradeného výrobku,

b) registrovaný výrobca vyhradeného výrobku požiadal o výmaz,

c) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 2,

d) výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 7,

e) výrobca vyhradeného výrobku prestal plniť vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 6, 7 alebo § 44 ods. 2 a

1. nepredložil potvrdenie podľa odseku 3,

2. nezískal


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: