Input:

Zmeny v odvodoch SZČO a účtovanie príslušných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve v roku 2020

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.15 Zmeny v odvodoch SZČO a účtovanie príslušných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve v roku 2020

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Účtovanie vzniku záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam z dôvodu odvodov platených SZČO v roku 2020.

Individuálny podnikateľ – samostatne zárobkovo činná osoba SZČO, ktorou je fyzická osoba, ktorá podniká a na daňové účely preukazuje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, účtuje zákonné poistenie na sociálne poistenie a preddavky aj doplatok na zdravotné poistenie v zákonom stanovenej výške na účte nákladov 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa.

V prospech účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami účtuje záväzky zo sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, v zákonom určenej výške, ale aj sumy dobrovoľne podnikateľom hradené. Pri tomto účte je dôležitá podrobná analytická evidencia podľa jednotlivých poisťovní aj druhov poistenia.

Na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú:

  1. v prospech tohto účtu (D) vzniknuté záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni – sumy platené za fyzickú osobu – podnikateľa sa účtujú súvzťažne na ťarchu účtu 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa,
  2. na ťarchu tohto účtu (MD) sa účtujú úhrady záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Tabuľka percentuálnych sadzieb výpočtu výšky jednotlivých odvodov z vymeriavacieho základu SZČO a inej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej a účtovanie zodpovedajúcich účtovných prípadov. Rovnako aj dobrovoľne poistená fyzická osoba platí zákonné poistné odvody zo zvoleného vymeriavacieho základu z intervalov zhrnutých v nasledujúcej tabuľke.

 Percento z vymeriavacieho základu (VZ) Minimálna suma preddavku na poistné / poistného
(z VZ 506,50 €)
 
Maximálna suma preddavku na poistné / poistného Účtovanie
MD / D
(AE – analytická evidencia podľa poisťovní a fondov)
 
Sociálne poistenie: -  -  (max. z VZ
7 091,00 €)  
526 / 336 AE  
Sociálne poistenie – spolu 33,15 %
bez poistenia v nezamestnanosti

35,15 %
s poistením v nezamestnanosti  
167,89 €
bez poistenia v nezamestnanosti

178,02 €
s poistením v nezamestnanosti  
2 350,66 €
bez poistenia v nezamestnanosti

2 492,48 €
s poistením v nezamestnanosti  
526 / 336 AE  
Nemocenské poistenie  4,4 %  22,28 €  312,00 €  526 / 336 AE  
Dôchodkové poistenie:
- starobné
- invalidné  


18 %
6 %  


91,17 €
30,39 €  


1 276,38 €
425,46 €  


526 / 336 AE
526 / 336 AE  
Rezervný fond solidarity  4,75 %  24,05 €  336,82 €  526 / 336 AE  
Poistenie v nezamestnanosti  2 %  10,13 €  141,82 €  526 / 336 AE  
Verejné zdravotné poistenie – preddavky:(bez zdravotného postihnutia)  14 %  70,91 €  Nie je určená
(vždy 14 % zo skutočného vymeriavacieho základu v €)  
526 / 336 AE  
(osoba so zdravotným postihnutím 41% a viac)  7 %  35,45 €  Nie je určená
(vždy 7 % zo skutočného vymeriavacieho základu v €)  
526 / 336 AE  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: