Input:

Zmeny v plnení vyhradených povinností Organizácie zodpovednosti výrobcov s účinnosťou od 1. júla 2020 a od 1. januára 2021

5.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.94 Zmeny v plnení vyhradených povinností Organizácie zodpovednosti výrobcov s účinnosťou od 1. júla 2020 a od 1. januára 2021

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 prinesie viacero zmien. Novela sa dotkne aj povinností Organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej aj organizácia). Pre väčšiu prehľadnosť sú jednotlivé zmeny rozdelené do 4 podkapitol.

I Zmena

V zákone o odpadoch má organizácia povinnosť každoročne najneskôr do 31. januára kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a v prípade elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík aj zoznam miest ich zberu.

Od 1. januára 2021 okrem tejto povinnosti v prípade elektroodpadu bude organizácia povinná uviesť aj zoznam miest spätného zberu.

II Zmena

Organizácia bude od 1. júla 2020 povinná každoročne zabezpečiť overenie účtovnej uzávierky štatutárnym audítorom. Následne musí organizácia povinná zaslať správu audítora ministerstvu do 30 dní od vykonania uzávierky.

Organizácia bude v roku 2021 povinná podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára.

Organizácia zodpovednosti výrobcov bude povinná upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.

Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť, aby sa všetci jeho zakladatelia a členovia koordinačného centra podieľali na vytvorení finančnej garancie.

Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku zakladateľa a člena koordinačného centra, ktorí mali uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje takto:

a) 50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,

b) 100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,

c) 200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur.

Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 75 000 eur za rok, v ktorom uzavrel zmluvu s koordinačným centrom.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: