Input:

Zmeny v zákaze spaľovania odpadov s účinnosťou od 1.7.2020

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.98 Zmeny v zákaze spaľovania odpadov s účinnosťou od 1.7.2020

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona č. 460/2019 Z. z., ktorá dopĺňa a mení zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sa dotkne viacerých zmien. Okrem iných legislatívnych zmien sa táto novela dotkne aj zákazu spaľovania odpadov, ktorú upravuje § 13 písm. g) NZO.

Súčasný zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) NZO. Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 rozšíri zákaz zneškodňovania spaľovaním o:

1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6 NZO,

2. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov.

Prvá zmena je celkom logickým krokom. Účelom triedenia a zberu jednotlivých zložiek odpadov (sklo, papier, plasty, bioodpad, kovy) je príprava na ich opätovné použitie (ak sa jedná o materiál, ktorý bude použitý na pôvodný účel), poprípade recykláciu (ak sa jedná o materiál, ktorý bude použitý na pôvodný alebo iný účel). Spaľovanie takéhoto odpadu by zobralo akýkoľvek zmysel triedeniu a zberu jednotlivých zložiek odpadu.

Navyše takýto spôsob nakladania by bol v rozpore s hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorá prípravu na opätovné použitie a recykláciu radí v prioritách na druhé a tretie miesto (hneď za predchádzaním vzniku odpadu), zatiaľ čo zneškodňovanie odpadu je na poslednom mieste.

Druhá zmena zakáže občanom SR spaľovať svoje komunálne odpady vo vlastných kotloch (v rámci ústredného kúrenia). Súčasný stav je taký, že občania v zimnom období spaľujú práve zložky komunálneho odpadu (najčastejšie papier) spolu s drevnou biomasou. Občania si tak uľahčujú nakladanie s odpadmi, keďže odpad, ktorý spália, už nemusia triediť.

Samozrejme papier nie je tým hlavným problémom pri spaľovaní odpadu spolu s drevnou biomasou. Občania pre uľahčenie nakladania s odpadmi spaľujú


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: