Input:

Zmeny v zákone o DPH od roku 2021

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.78 Zmeny v zákone o DPH od roku 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do zákona preberá nadnárodná právna úprava zo smerníc Rady Európskej únie. Účinnosť zákona je od 1. januára 2021 okrem ustanovení týkajúcich sa transpozície smernice (EÚ) 2017/2455 v platnom znení a smernice (EÚ) 2019/1995 v platnom znení, pri ktorých sa s ohľadom na rozhodnutie (EÚ) 2020/1109 bude účinnosť od 1. júla 2021.

Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty patrí možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku tzv. zásielkový predaj, zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku, zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur, preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze, ako aj rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke Od 1. januára 2021 sa zákon o dani z pridanej hodnoty dopĺňa o § 25a a to o možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. A to pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, ak dodávateľ, ktorý je platiteľom dane nedostal za dodanie tovaru alebo služby úplne alebo čiastočne zaplatené a pohľadávka, ktorá mu z transakcie vznikla, sa stala nevymožiteľnou. Vychádza to zo smernice 2006/112/ES, ktorá ustanovuje povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za podmienok, ktoré si tieto členské štáty stanovia. Nie je však možné úplne vylúčiť právo platiteľa dane znížiť základ dane v prípade, keď mu jeho odberateľ alebo tretia strana nezaplatili za dodanie tovaru alebo služby. Z uvedeného dôvodu sa zavádza možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Dodávateľ pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku má povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty z dodávaného tovaru a služby. Keď mu odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí za tovar alebo službu a pohľadávka voči odberateľovi sa stane nevymožiteľnou, potom od januára 2021 bude môcť dodávateľ opraviť základ dane a požadovať od štátu vrátenie dane z nevymožiteľnej pohľadávky. Pričom odberateľ bude následne musieť pri nevymožiteľnej pohľadávke vrátiť štátu daň, ktorú si odpočítal pri nákupe tovaru a služby. Aby mohol dodávateľ vykonať opravu základu dane musí platiť, že pohľadávka je nevymožiteľná. Za nevymožiteľné pohľadávky sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty považujú pohľadávky vymáhané v exekučnom konaní, pohľadávky voči odberateľom, ktorí sú v konkurznom konaní, pohľadávky voči odberateľom, ktorí zanikli a pod. Čo znamená, že pohľadávku nebude možné vyhlásiť za nevymožiteľnú, ak sa napríklad odberateľ oneskorí s platbou o pár dní, ale musia byť naplnené podmienky stanovené zákonom. Pri pohľadávkach alebo ich častiach do 300 eur vrátane dane bude platiť, že sa stanú nevymožiteľnými po uplynutí 12 mesiacov od lehoty splatnosti, ak dodávateľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky. Základ dane bude možné opraviť najviac do výšky neprijatej protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby a najskôr v zdaňovacom období, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou.

Pravidlá upravujúce tzv. zásielkový predaj tovaru v rámci EÚ do roku 2020 do značnej miery nenapĺňajú zásadu zdanenia v mieste spotreby, keďže miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja je v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu stanovenú smernicou 2006/112/ES v platnom znení (35 000 eur alebo 100 000 eur, pričom smernica 2006/112/ES v platnom znení stanovenie tohto limitu ponecháva na členské štáty), alebo si tento členský štát dodávateľ zvolí predtým, ako hodnota jeho dodávok dosiahne stanovenú hodnotu. Od roku 2021 tak dôjde k zadefinovaniu predaja tovaru na diaľku, a to predaja tovaru v rámci EÚ, ako aj predaja tovaru dovážaného z tretích území alebo tretích krajín, a k zmene pravidiel pre určenie miesta dodania takého tovaru. Miestom dodania tovaru predávaného na diaľku bude ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

Zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku nadobudne platnosť od 1.júla 2021 zmyslom ktorého je zabezpečiť za určitých zákonom ustanovených podmienok výber a platenie dane z dodania tovaru uskutočneného zdaniteľnou osobou neusadenou v EÚ a z dodania tovaru dovážaného z územia tretích štátov s hodnotou nepresahujúcou 150 eur online platformou, prostredníctvom ktorej sa uskutočnil proces objednávania a platenia za tovar zákazníkom. Pre tieto prípady predaja tovaru na diaľku sa zavádza zákonná fikcia, podľa ktorej zdaniteľná osoba, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa považuje za zdaniteľnú osobu, ktorej bol tovar dodaný predávajúcim a súčasne sa považuje za dodávateľa tohto tovaru pre zákazníka. Vysvetlenie, čo sa má rozumieť pod pojmom „uľahčuje”, ktorý je použitý v tomto ustanovení ako aj ďalšie podrobnosti, ktoré sa týkajú uplatňovania tejto fikcie online platformou, je uvedené v čl. 5b až 5d vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2019/2026, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania služieb uľahčované elektronickými rozhraniami, ako aj o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru.

Ruší sa oslobodenie od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, nakoľko bolo identifikované, že toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ. Dodávatelia z


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: