Input:

Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2020

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli vykonané úpravy a zmeny, ktoré sú v platnosti od 1. januára 2020. Zmena sa týka vyrubenia dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak predmetný zákon neustanovuje inak. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie. Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný prostriedok, napadnutá časť výroku rozhodnutia sa vylúči na samostatné konanie. Právoplatnosť rozhodnutia v ostatných častiach výroku nie je dotknutá. Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: