Input:

Zrušenie registrácie od roku 2020

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.34 Zrušenie registrácie od roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., zjednocuje navrhovanou úpravou spôsob vypočítania dane pri zrušení registrácie platiteľa so spôsobom výpočtu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru (§ 22 ods. 5) a súčasne reflektuje na navrhnuté úpravy v poslednom zmienenom ustanovení (viď bod 7), keďže z článku 74 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení vyplýva, že spôsob výpočtu dane má byť v oboch prípadoch identický. Účinnosť zákona je od 1. januára 2020.

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Od 1. januára 2020 sa pridáva, že daň sa vypočíta zo základu dane podľa § 22 ods. 5. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac do výšky odpočítanej dane.

Podľa § 22 ods. 5 pri dodaní tovaru je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Pri dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku. Dodaním tovaru sa rozumie, že platiteľ dane dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, alebo bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Pričom bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: