dnes je 22.7.2024

Input:

289/2008 Z.z., Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 17.12.2021

289/2008 Z.z.
ZÁKON
z 18. júna 2008
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
15. 2. 2013
dopĺňa prílohu č. 1
361/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
361/2013 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 7
218/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
218/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
35/2015 Z.z.
1. 4. 2015
dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
130/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
359/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 4a
180/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
270/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 78 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 10. 2019
dopĺňa § 3, § 8, §8a a poznámku pod čiarou
9/2019 Z.z.
1. 4. 2019
dopĺňa § 8 a mení poznámku pod čiarou
188/2019 Z.z.
1. 7. 2019
dopĺňa § 18cf
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
492/2021 Z.z.
17. 12. 2021
mení § 8a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenie
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky,
b) postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice,
c) konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie1) predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ”); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) elektronickou registračnou pokladnicou
1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,
b) pokladnicou e-kasa klient
1. on-line registračná pokladnica,
2. virtuálna registračná pokladnica,
c) on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo”) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona,
d) virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom
1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,
e) koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD” alebo „VÝBER”,
f) klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD”, „VKLAD” alebo „VÝBER”,
g) prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického