Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania pre podnikateľov v roku 2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 29.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.2.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.1.2021
1 EUR1,22 USD (-0)
1 EUR0,89 GBP (-0)
1 EUR4,54 PLN (+0,01)
1 EUR26,08 CZK (-0,07)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

V roku 2021 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

Online kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha je určená účtovníkom, daniarom, ekonómom, riadiacim pracovníkom, živnostníkom ako aj majiteľom obchodných spoločností a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax pre obchodnú spoločnosť a aj pre živnostníka.


Ing. Stanislava Nogová
Odborná redaktorka

V online knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2021 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie

 

Čo je nové v online knihe?

 • Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022
 • Novelizácia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja od 1. januára 2021
 • Zmena sadzby dane z minerálneho oleja od 1. januára 2021
 • Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh od 1. júla 2021
 • Organizačný útvar podniku z účtovného hľadiska od 1. októbra 2020
 • Zmeny v legalizácii príjmov z trestnej činnosti od 1.11.2020
 • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020
 • Platenie preddavkov na daň z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie
 • Ďalší platitelia podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty a povinnosti zdaniteľných osôb v súvislosti s registráciou za platiteľa dane v roku 2021
 • Kontrolný výkaz v roku 2021
 • Zmeny v zákone o DPH od roku 2021
 • COVID-19 - Formy finančnej podpory - II. vlna pandémie
 • Novela č. 294/2020 Z. z., ktorá dopĺňa a mení zákon o minimálnej mzde
 • Úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone pracovnej činnosti
 • Sociálna poisťovňa prijíma žiadosti o úrazový príplatok COVID-19 od 21.11.2020
 • Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. marca 2021
 • Nová nemocenská dávka "tehotenské" - aktuálny návrh novely zákona o sociálnom poistení
 • SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné do Sociálnej poisťovne posúdi k 1. februáru 2021
 • Čo by sa malo zmeniť v zákone o byrokracii?
 • Zmeny pre prevádzkovateľa kuchyne od 1.1.2021
 • Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1.1.2021
 • Zmeny v plnení vyhradených povinností od 1.1.2021
 • Stanovenie sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od 1.1.2021
 • Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny od 1.1.2021
 • Novelizácia zákona o dani z motorových vozidiel a ich dopad na verejné financie a podnikanie v dopravnom sektore od 1. decembra 2020
 • Nové sadzby dane z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá od 1. decembra 2020
 • Úpravy ročných sadzieb dane z motorových vozidiel v závislosti od veku vozidla od 1. decembra 2020
 • Novela zákona o energetickej efektívnosti
 • Vládny návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
 • Tretia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie
 • Financovanie zlepšenia bývania a podpora železničnej dopravy z Fondu obnovy EÚ
 • Podávanie žiadostí o granty Prvej stavebnej sporiteľne na úpravu okolia bytového domu
 • Zverejňovanie povinnosti verejného obstarávateľa v prípady zákazky s nízkou hodnotou a zákazky zadanej na základe výnimky zo ZVO
 • Nové avizované opatrenia na boj proti pandémii COVID-19 v súvislosti s prevádzkami verejného stravovania
 • Prerušenie školského vyučovania na niektorých školách od 12.10.2020
 • Schválenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 na vládnej úrovni
 • Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase pandémie COVID-19
 • Začali sa prípravy na historicky prvé plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021
 • Nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia - prevádzkovatelia zariadení verejného stravovania

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu, daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.


Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

 JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2020 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto online knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: