dnes je 4.12.2023

Legislatívne zmeny pre podnikateľov
Produkt manažér

Vážený zákazník,

práve ste vstúpili do on-line knihy Legislatívne zmeny pre podnikateľov. Prostredníctvom on-line knihy budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. V roku 2023 nadobudli účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnili povinnosti obchodných spoločností a živnostníkov. Legislatívny proces už priniesol aj zmeny pre rok 2023. Práve vďaka informovanosti môžete predísť sankciám a pokutám, ktoré by Vašu spoločnosť alebo živnosť mohli postihnúť v prípade, že podceníte prípravu na zmeny, ktoré zavádza aktuálne schválená legislatíva.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, účinné od roku 2023 na jednom mieste!!!

On-line kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov bude aj v roku 2023 Vašim sprievodcom v podnikaní, a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania.

Príkladom možno uviesť, že legislatívnou zmenou prešiel napríklad Zákon o dani z príjmov či Daňový poriadok. Z oblasti Daňového poriadku možno zvýrazniť, že daňový subjekt, ktorý bol na základe indexu daňovej spoľahlivosti ohodnotený ako nespoľahlivý daňový subjekt, sa od 1.1.2023 označí ako „menej spoľahlivý“. Účelom výmeny označenia daňového subjektu z nespoľahlivého na menej spoľahlivého je podpora motivačnej funkcie indexu.

Z významných informácií pre podnikateľov možno uviesť do pozornosti, že Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. 12. 2022 schválila novelu zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá do nášho právneho poriadku s účinnosťou od 1. 2. 2023 prináša zrýchlenie a zjednodušenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným. S účinnosťou od 1.2.2023 bude možné aplikovať aj administratívne jednoduchší postup založenia pri s.r.o., a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Súčasne pre SZČO možno poukázať, že výška minimálnych odvodov SZČO od roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 stúpne spolu o 18,40 eur.  Minimálne mesačné odvody v roku 2023 budú spolu pre SZČO predstavovať 285,49 eur. V roku 2022 šlo o sumu 267,09 eur.

On-line kniha Legislatívne zmeny pre podnikateľov bude aj v roku 2023 Vašim sprievodcom v podnikaní, a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, enviromentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky i verejného obstarávania. V online knihe sa dočítate o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú obchodných spoločností a živnostníkov.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

 

V on-line knihe nájdete:

Zmeny pre rok 2023 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • Miestne dane
 • Spotrebné dane
 • Daňový poriadok
 • Mzdové účtovníctvo
 • SZČO
 • Obchodná spoločnosť a konateľ
 • BOZP
 • Odpadové hospodárstvo a enviromentalistika
 • Nehnuteľnosti
 • Doprava a logistika
 • Stavebníctvo
 • Verejné obstarávanie
 • Ostatné legislatívne zmeny

Čo je nové v on-line knihe?

Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky - podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024
Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Digitalizácia z pohľadu účtovníctva v roku 2023
Tvorba sociálneho fondu a účtovanie tvorby sociálneho fondu v roku 2023
Inventarizačné rozdiely v účtovníctve v roku 2022 hodnotené počas účtovnej uzávierky v roku 2023
Evidovanie a účtovanie tržieb v e-kase v podvojnom účtovníctve v roku 2023
Zdaňovanie príjmu zo závislej činnosti, plynúceho z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023
Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023
Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov pre rok 2023
Príspevok na rekreáciu a daň z príjmov v roku 2023
Výška preddavku na daň zo závislej činnosti z minimálnej mzdy od 1.1.2023
Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie od. 1. januára 2023
Príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt od 1. 1. 2023
Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)
Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 496/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)
Sadzby dane od januára 2023
Znížená sadzba dane 10 % na vybraný tovar od januára 2023
Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u dodávateľa od roku 2023
Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u odberateľa od roku 2023
Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v rámci režimu trojstranného obchodu podľa § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Novelizácia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov od 1. novembra 2022
Nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS od 13.02.2023 na území EÚ
Schválený príjemca pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 13. februára 2023
Schválený odosielateľ pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 13. februára 2023
Medzinárodná spolupráca členských štátov EÚ v oblasti daní a spoločná (daňová) kontrola od 1.1.2024
Nová automatická výmena informácií medzi členskými štátmi o daňových subjektoch, ktoré predávajú tovary/služby cez digitálne platformy (e-shopy)
Podrobnosti k opatreniu č. 432/2022 Z. z. - opatrenie MPSV SR o sumách stravného
Podrobnosti k oznámeniu 301/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023
Príplatok za tzv. nočnú prácu v roku 2023
Príplatok za prácu vo sviatok pre rok 2023
Príplatok za prácu nadčas v roku 2023
Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023
Mesačná a hodinová hrubá minimálna mzda od 1.1.2023 pri rôznych stupňoch náročnosti práce
Vypočítajte si výšku preddavku na poistné v roku 2023
Nové maximálne výšky nemocenských dávok - nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné v roku 2023
Nová dávka otcovské (účinné od 1. novembra 2022)
Zvýšenie úrazových dávok o 10,9 % od 1. januára 2023
Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2023
Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa evidovať viacero analytických údajov, zamestnávateľom pribudnú povinnosti
Novinka - rodičovský dôchodok od 1. januára 2023
Zmeny v sumách stravného od 1. januára 2023
Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO v roku 2023
Výpočet vymeriavacieho základu SZČO v roku 2023
Zmena č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení - od 1.1.2023
Novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. februára 2023
Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2023
Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023
Žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.
Nové pravidlá ekologickej ochrany životného prostredia na Slovensku na roky 2022 a 2023
Pripravenosť samospráv na povinnosť znižovania skládkovania na Slovensku od roku 2023
Výklad k zákonu 335/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií - pohľad z praxe
Parametre na výpočet tepla na rok 2023
Nájom nebytových priestorov a zvýšenie nájomného v dôsledku inflácie
Metodický pokyn k zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pracovné podmienky profesionálnych náhradných rodičov - zmena od 1. decembra 2022
Nová stavebná legislatíva - zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní (Vývoj a Právny stav)
Aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ
Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní
a ďalšie legislatívne zmeny nájdete v online knihe.

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok  2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alena Zábojová
Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu, daniam, transferovému oceňovaniu. Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov. V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník..

Ing. Alica Fisterová
Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

Spokojní zákazníci on-line knihy

"Každý rok mám ku koncu roka neskutočne veľa práce s uzatváraním účtovníctva a táto kniha mi konečne dala prehľad o tom, čo sa v roku 2022 v mojej profesijnej oblasti legislatívne schváli a na čo sa mám pripraviť."
Ján K., Hlohovec


"Keďže zákon o dani z príjmov sa neustále novelizuje, pomocou tejto on-line knihy som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov v rámci daňového poradenstva."
Darina S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2021 mi táto on-line kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2022 čaká."
Jaroslav Š., Košice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v Zákone o sociálnom poistení a aplikačná prax od 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.12.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 1.12.2023
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,34 PLN (-0)
1 EUR24,33 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV